Page 11 - Minkie en Marnus 2
P. 11

Marnus laat nie op hom wag nie. Hy nus laat nie op hom wag nie. Hy
 Mar
 Marnus laat nie op hom wag nie. Hy
 ken die towerwoorde wat nodig is owerwoorde wat nodig is
 ken die t
 ken die towerwoorde wat nodig is
 om die ge
 om die geheime Maanland op die
 om die geheime Maanland op die heime Maanland op die
 verlate maan te laat verskyn. Hy en erlate maan te laat verskyn. Hy en
 v verlate maan te laat verskyn. Hy en
 t t
 hoed wat
 M nkie spring in die nkie spring in die iinkie spring in die i towerowerhoed wower hoed wat at
 M M
 so eenkant staan en hy roep: t staan en hy roep:
 so eenkant staan en hy roep:
 so eenkan
 “Rrrrrrr.....Rooimasjien!”
 “Rrrrrrr.....Rooimasjien!”
 “Rrrrrrr.....Rooimasjien!” Die hoed begin Die hoed begin  Die hoed begin
 dadelik opstyg in 'n rookwolk en die
 dadelik opsty
 dadelik opstyg in 'n rookwolk en die g in 'n rookwolk en die
 geheime maanmuur maak oop.heime maanmuur maak oop.
 geheime maanmuur maak oop.
 ge
 Minkie en Marnus en al die
 Mink
 Minkie en Marnus en al die ie en Marnus en al die
 k kindertjies wat kom help soek, skiet
 kindertjies wat kom help soek, skiet indertjies wat kom help soek, skiet
 flink deur die muur voordat die
 flink de
 flink deur die muur voordat die ur die muur voordat die
 maanmuur w
 maanmuur weer toemaak. eer toemaak.
 maanmuur weer toemaak.
                                   Binne wag ‘n kinderparadys.ag ‘n kinderparadys. Die  Die
                                   Binne wag ‘n kinderparadys. Die
                                   Binne w
                                   k kindertjies bou flink 'n toring om
                                   kindertjies bou flink 'n toring om indertjies bou flink 'n toring om
                                   bo-oor al die
                                   bo-oor al die bo-oor al die pretpret te kan loer of pret te kan loer of te kan loer of
                                   hull
                                   hulle die Rooikat-Maankat kan
                                   hulle die Rooikat-Maankat kan e die Rooikat-Maankat kan
                                   opspoor. Bo-op die toring loer een
                                   opspoor. Bo-op die toring loer een opspoor. Bo-op die toring loer een
                                   van die dogtertjies deur 'n an die dogtertjies deur 'n
                                   v van die dogtertjies deur 'n
                                   teleskoop en roep: “Gitsfrits, ons eleskoop en roep: “Gitsfrits, ons
                                   t teleskoop en roep: “Gitsfrits, ons
                                   sal met die leer moet opklim!” t die leer moet opklim!”
                                   sal me
                                   sal met die leer moet opklim!”
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16