Page 10 - Minkie en Marnus 2
P. 10

Marnus laat nie op hom wag nie. Hy nus laat nie op hom wag nie. Hy
    Mar
    Marnus laat nie op hom wag nie. Hy
    ken die towerwoorde wat nodig is owerwoorde wat nodig is
    ken die t
    ken die towerwoorde wat nodig is
    om die ge
    om die geheime Maanland op die
    om die geheime Maanland op die heime Maanland op die
    verlate maan te laat verskyn. Hy en erlate maan te laat verskyn. Hy en
    v verlate maan te laat verskyn. Hy en
                 t t
                     hoed wat
    M nkie spring in die nkie spring in die iinkie spring in die i towerowerhoed wower hoed wat at
    M M
    so eenkant staan en hy roep: t staan en hy roep:
    so eenkant staan en hy roep:
    so eenkan
    “Rrrrrrr.....Rooimasjien!”
    “Rrrrrrr.....Rooimasjien!”
    “Rrrrrrr.....Rooimasjien!” Die hoed begin Die hoed begin  Die hoed begin
    dadelik opstyg in 'n rookwolk en die
    dadelik opsty
    dadelik opstyg in 'n rookwolk en die g in 'n rookwolk en die
    geheime maanmuur maak oop.heime maanmuur maak oop.
    geheime maanmuur maak oop.
    ge
    Minkie en Marnus en al die
    Mink
    Minkie en Marnus en al die ie en Marnus en al die
    k kindertjies wat kom help soek, skiet
    kindertjies wat kom help soek, skiet indertjies wat kom help soek, skiet
    flink deur die muur voordat die
    flink de
    flink deur die muur voordat die ur die muur voordat die
    maanmuur w
    maanmuur weer toemaak. eer toemaak.
    maanmuur weer toemaak.
                                                                                              Binne wag ‘n kinderparadys.ag ‘n kinderparadys. Die  Die
                                                                                              Binne wag ‘n kinderparadys. Die
                                                                                              Binne w
                                                                                              k kindertjies bou flink 'n toring om
                                                                                              kindertjies bou flink 'n toring om indertjies bou flink 'n toring om
                                                                                              bo-oor al die
                                                                                              bo-oor al die bo-oor al die pretpret te kan loer of pret te kan loer of te kan loer of
                                                                                              hull
                                                                                              hulle die Rooikat-Maankat kan
                                                                                              hulle die Rooikat-Maankat kan e die Rooikat-Maankat kan
                                                                                              opspoor. Bo-op die toring loer een
                                                                                              opspoor. Bo-op die toring loer een opspoor. Bo-op die toring loer een
                                                                                              van die dogtertjies deur 'n an die dogtertjies deur 'n
                                                                                              v van die dogtertjies deur 'n
                                                                                              teleskoop en roep: “Gitsfrits, ons eleskoop en roep: “Gitsfrits, ons
                                                                                              t teleskoop en roep: “Gitsfrits, ons
                                                                                              sal met die leer moet opklim!” t die leer moet opklim!”
                                                                                              sal me
                                                                                              sal met die leer moet opklim!”
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15